Skip to main content

Privacyverklaring

VV Zeewolde hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VV Zeewolde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VV Zeewolde zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • (mobiel) Telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN nummer;
 • (team)foto’s;
 • voetbalervaring (voorgaande vereniging en teamnummer) en/of;
 • trainersdiploma’s en/of;
 • vrijwilligersfunctie.

VV Zeewolde verwerkt de verkregen persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het inschrijven van de persoon ten behoeve van het deelnemen aan trainingen, wedstrijden en activiteiten;
 • het inschrijven van de persoon ten behoeve van het uitvoeren van een vrijwilligersfunctie binnen de vereniging;
 • het up-to-date houden van de eigen ledenadministratie, de inschrijving in Sportlink, het aanvragen van het lidmaatschap bij de KNVB en toegang krijgen tot het speler/trainervolgsysteem van Dotcomsport;
 • organisatie en communicatie rond teamindelingen, trainingen, wedstrijden en activiteiten;
 • vermelding naam van leden en teamfoto op teampagina’s website vvzeewolde.nl;
 • het inschrijven en up-to-date houden van het oud-ledenbestand;
 • salariëring ten behoeve van de medewerkers.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • het inschrijvingsformulier lidmaatschap VV Zeewolde of;
 • het inschrijvingsformulier vrijwilliger VV Zeewolde of;
 • de vrijwilligersovereenkomst VV Zeewolde of
 • de arbeidsovereenkomst VV Zeewolde.

Personen jonger dan 16 jaar

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VV Zeewolde zal de persoonsgegevens van uzelf of uw minderjarige kind niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar.

Gebruik van foto’s

Rondom activiteiten (zoals bij en rond wedstrijden en evenementen) van VV Zeewolde worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt, waarbij personen herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze foto’s en video’s worden gebruikt voor de website, social media en andere publiciteitsdoeleinden in het kader van het informeren over het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Verstrekking aan derden

VV Zeewolde zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan derden als en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de (lidmaatschaps, vrijwilligers of arbeids)overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die de persoonsgegevens verwerken in onze opdracht (Sportlink/KNVB/Dotcomsport), sluiten wij een bewerkersovereenkomst waarin wij met deze partijen de nodige afspraken maken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. VV Zeewolde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

VV Zeewolde heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • alle personen die namens VV Zeewolde van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. VV Zeewolde aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens van uzelf of uw minderjarige kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ledenadministratie@vvzeewolde.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. VV Zeewolde zal zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren en het kopie van uw identiteitsbewijs naar u terugsturen. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

In kaart brengen websitebezoek

VV Zeewolde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen Privacyverklaring

VV Zeewolde behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.